RZETELNOSC I TRAFNOSC

RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ. Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości testów obiektywnych jest to, że znacznie bardziej nadają się do ujęć statystycznych niż wypracowania czy inne formy zadań pisemnych. Na przykład, jest stosunkowo łatwiej obliczyć stopień rzetelności testu obiektywnego to znaczy zmierzyć jego stałość i jego zmienność, w jakim stopniu przy wielokrotnym zastosowaniu dałby nam ten sam wynik. Przykładem nierzetelnego testu byłby test wyboru spośród dwóch możliwości, obejmujący dziesięć zadań. Teoretyczna punktacja przypadkowa takiego testu, tj. punktacja osiągnięta przez zwykle zgadywanie wyniosłaby 5, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, 1 do 2, że każde z pojedynczych zadań zostanie „odgadnięte” prawidłowo. Oznacza to, że tylko w rozpiętości 5 punktów, od 6 do 10 może się przejawić jakaś znajomość materiału nauczania podlegająca testowaniu. Co więcej, doświadczenie wykaże, że niektóre punkty w zak resie od 6 do 10 mogły być również uzyskane dzięki przypadkowi lub zgadnięciu. Gdyby taki test otrzymała ta sama grupa do wykonania przy dwóch różnych okazjach, ujawniłyby się prawdopodobnie dość znaczne różnice między obiema punktacjami: osoby, które uzyskały wysoką punktację przy pierwszym zastosowaniu. testu, zdobyłyby niewielką ilość punktów przy następnej próbie, i odwrotnie, ponieważ tylko kilka punktów różnicy dzieli punktację „wysoką” od „niskiej”. Ponieważ test wyboru spośród dwóch alternatyw musi z samej swej natury służyć jedynie do pomiaru wąskich aspektów doświadczeń wychowawczych, może się zdarzyć, że dobrzy uczniowie osiągną niski wynik, natomiast słabi uczniowie – wynik wysoki. [patrz też: medycyna sportowa, odzież medyczna, Dietetyk Poznań ]

Po siódme, uklada sie zadania testu mozliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma sie tylko wlasny rozum za przewodnika

Po siódme, układa się zadania testu możliwie jak najstaranniej raz jeszcze ma się tylko własny rozum za przewodnika. Po ósme, opracowuje się klucz do testu podając listę poprawnych odpowiedzi – rozstrzygnięcia, które mogą być nie do przyjęcia nawet przez nauczycieli nauczających tego samego przedmiotu. Po dziewiąte, w porozumieniu z innymi określa się, w jakich warunkach test ma być zastosowany. Po dziesiąte, oblicza się punkty – nareszcie coś obiektywnego. Ale, po jedenaste, stawia się stopnie dalszy przyrost subiektywnych rozstrzygnięć, i to niemały. Nauczyciele często są skłonni przeceniać obiektywność oceny, jaką uzyskali przy zastosowaniu testów zwanych obiektywnymi. Skłonni są mniemać, że punkty uzyskane przez, dzieci przy wykonywaniu testów tego rodzaju mają w sobie coś „definitywnego” i „naukowego”. Pozostając w tym mniemaniu, nie zwracają uwagi na ludzkie, jakże często, mylne sądy, które weszły do opracowania i zestawienia owe go testującego narzędzia, ani też na czynniki przypadkowości, mogące obniżyć lub podwyższyć punktację testu. Zamieszczamy te słowa ostrzeżenia nie po to, aby sprawić, że obecnie nauczający i przyszli nauczyciele utracą wiarę w swoje metody pomiaru, ale, aby ukazać im konieczność utrzymania pewnej równowagi między zaufaniem i sceptycyzmem przy podchodzeniu do zagadnienia oceny i zachęcić do pracy nad podniesieniem stopnia swej obiektywności. [więcej w: medycyna pracy poznań, ginekologia estetyczna, medycyna choroby ]