Randomizowany test Icatibant w indukowanej ACE inwazji obrzękowej AD 2

Niedrożność górnych dróg oddechowych występuje w 10% przypadków i może prowadzić do ostrej niedrożności krtani i zgonu.8,9 Standardowe leczenie nagłych przypadków obrzęku naczynioruchowego wywołanego przez inhibitor ACE polega na objawowym leczeniu glikokortykosteroidami i lekami przeciwhistaminowymi. Ponieważ jednak ta postać obrzęku naczynioruchowego nie jest reakcją za pośrednictwem histaminy, pacjenci zazwyczaj nie mają odpowiedzi na tę terapię10. Pozostaje kwestią, czy ta standardowa terapia pozaprzeznaczeniowa oferuje jakiekolwiek korzyści kliniczne.
Inhibitory ACE wywierają działanie terapeutyczne poprzez blokowanie konwersji angiotensyny I w angiotensynę II; hamują również rozkład bradykininy, zwiększając w ten sposób jej aktywność. Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy zależny od bradykininy jest zwykle leczony koncentratami inhibitora C1, które hamują tworzenie bradykininy oraz selektywnym antagonistą receptora bradykininy B2 ikatybantem. 11. W przypadku pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym inhibitorem ACE, którzy otrzymywali leczenie ikatybantem (który obecnie nie jest licencjonowany dla tego wskazania), czas do zmniejszenia objawów był podobny do obserwowanego dla ikatybantu w przypadkach wrodzonego obrzęku naczynioruchowego.10, 12-16 Tutaj przedstawiamy wyniki badania drugiej fazy ikatybantu w porównaniu z standardowa terapia skojarzona składająca się z glukokortykoidu i leku przeciwhistaminowego u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym przez inhibitor ACE górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Metody
Przestudiuj badanie
Przeprowadziliśmy to wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, podwójne obojętne, randomizowane badanie II fazy w czterech ośrodkach w Niemczech. Badanie zostało zatwierdzone przez lokalne niezależne komisje etyczne i zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej, Międzynarodowej Konferencji na temat Harmonizacji Dobrych Praktyk Klinicznych oraz aktualnymi wymaganiami prawnymi.
Proces został zaprojektowany przez Klinikum rechts der Isar na Technische Universität München w Niemczech i był wspierany przez grant edukacyjny Shire. Zarządzanie projektem, monitorowanie, zarządzanie danymi i analiza statystyczna były nadzorowane przez Münchner Studienzentrum (Technische Universität München). Analizę statystyczną przeprowadziła firma Metronomia Clinical Research. Shire miał okazję przejrzeć i przedstawić komentarze na temat rękopisu przed złożeniem, ale nie miał żadnej roli w projektowaniu procesu, gromadzeniu lub analizie danych, ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Pisarz medyczny w Prime Healthcare, finansowany przez Technische Universität München, pomagał przy pisaniu manuskryptu. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci
Pacjenci w wieku od 18 do 95 lat, którzy otrzymywali inhibitory ACE i którzy zgłaszali na oddział ratunkowy indukowany przez inhibitor ACE obrzęk naczynioruchowy oddziałujący na górny odcinek dróg oddechowych (obejmujący twarz, usta, policzki, język, miękkie podniebienie lub języczek, gardło, i krtani) kwalifikują się do włączenia
[przypisy: arthron complex opinie, zoonozy, 1982paulinka instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: 1982paulinka instagram arthron complex opinie zoonozy