Randomizowany test Icatibant w indukowanej ACE inwazji obrzękowej AD 3

Wykluczono pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym, które na podstawie przeglądu lekarskiego zostały uznane za przyczyny inne niż inhibitory ACE. Inne kryteria wykluczenia to historia obrzęku naczynioruchowego przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem ACE, ostra pokrzywka, niestabilna dławica piersiowa, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, ostra niewydolność serca z III lub IV klasą New York Heart Association, ciąża i laktacja. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt badania
Projekt badania przedstawiono na rysunku S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymania, w ciągu 10 godzin od wystąpienia objawów, podskórnego ikatybantu, w dawce 30 mg wstrzykniętej do ścianki brzucha lub standardowej terapii składającej się z dożylnego prednizolonu (Solu-Decortin H Merck) w dawce 500 mg plus clemastine (Tavegil, Novartis) w dawce 2 mg. Randomizacja była przeprowadzana online przy użyciu zmiennych rozmiarów bloków, aby upewnić się, że liczba uczestników badania w grupach terapeutycznych była zrównoważona. Prawidłowy roztwór soli fizjologicznej (0,9%, B. Braun) podawano jako dożylne placebo u pacjentów otrzymujących ikatybant oraz jako podskórne placebo u pacjentów otrzymujących standardowe leczenie. Pacjenci i badacze, którzy byli odpowiedzialni za ocenę wyników skuteczności, nie byli świadomi zadań badawczych; badacze, którzy byli odpowiedzialni za randomizację, badanie leku i ocenę reakcji w miejscu wstrzyknięcia, byli świadomi zadań badawczych.
Pacjenci ocenili nasilenie sześciu objawów (ból, zadyszka, dysfagia, zmiana głosu, uczucie obcego ciała i uczucie ucisku) przed leczeniem oraz 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, i 48 godzin po leczeniu za pomocą skali wizualno-analogowej, która mieściła się w zakresie od 0 do 10, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej poważne objawy. Wynik złożony w skali wizualno-analogowej obliczono jako średnią z pomiarów dla sześciu objawów. Badacze, którzy nie byli świadomi przypisań do leczenia, oceniali także nasilenie tych samych sześciu objawów w tym samym punkcie czasowym, stosując skalę od 0 (bez objawów) do 3 (ciężkie objawy); złożony wynik objawów obliczono na podstawie średniej z sześciu wyników objawów. Ponadto, badacze ocenili nasilenie obrzęku naczynioruchowego w czterech lokalizacjach (usta i policzki, język, gardła i gardła i gardło dolne lub krtań), stosując skalę od 0 (bez obrzęku naczynioruchowego) do 4 (bardzo ciężki obrzęk naczynioruchowy). Obrzęk naczynioruchowy jamy ustnej i gardła był oceniany przez specjalistę od uszu, nosa i gardła, który w razie potrzeby wykonywał endoskopię. Złożony wynik w postaci obrzęku naczynioruchowego obliczono jako średnią z czterech wyników objawów.
Jeśli w ciągu 6 godzin po leczeniu nie doszło do złagodzenia objawów, badacz może podać lek ratujący (30 mg ikatybantu z 500 mg prednizolonu), niezależnie od grupy, do której pacjent został losowo przydzielony.
[więcej w: tętniak aorty wstępującej, spondylolisteza, grzybica potnicowa ]

Powiązane tematy z artykułem: grzybica potnicowa spondylolisteza tętniak aorty wstępującej