Randomizowany test Icatibant w indukowanej ACE inwazji obrzękowej AD 5

Wyższość ikatybantu w porównaniu ze standardową terapią oceniano za pomocą porównania czasu mediany między grupami do całkowitego ustąpienia obrzęku, przy użyciu testu sumy rang Wilcoxona przy dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 5%. Przeprowadzono różne analizy wrażliwości w celu oceny wiarygodności podstawowej analizy skuteczności (patrz Dodatek dodatkowy). Wtórne analizy skuteczności przeprowadzono w populacyjnej populacji, podczas gdy drugorzędowe analizy bezpieczeństwa przeprowadzono w populacji leczonej, która obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę dowolnego z badanych leków, z wynikami przypisanymi do leczenia, które faktycznie otrzymali. (Pacjenci w grupie standardowej terapii, którzy nie mieli zmniejszenia objawów o 6 godzin po leczeniu i zostali podani ikatybantem i prednizolonem jako lekiem ratunkowym, włączono do standardowej grupy terapeutycznej.) Liczba i odsetek pacjentów, którzy wymagali interwencji ratunkowej i liczba i zakres zdarzeń niepożądanych zostały porównane między grupami przy użyciu dokładnego testu Fishera. Wszystkie testy statystyczne drugorzędowych punktów końcowych były dwustronne z poziomem istotności 5% i nie zostały dostosowane do wielokrotnego testowania.
Wyniki
Pacjenci
Spośród 32 pacjentów poddanych badaniu, 30 zostało włączonych do badania w okresie od lipca 2010 r. Do grudnia 2011 r. – 15 pacjentów w każdej grupie. Mediana czasu od wystąpienia obrzęku naczynioruchowego do leczenia wynosiła 6,1 godziny (zakres od 3,0 do 10,0) w grupie otrzymującej ikatybant i 5,1 godziny (zakres od 2,0 do 9,3) w grupie leczonej standardowo.
W przypadku 3 pacjentów decyzja o podaniu leczenia została podjęta przez badacza przed randomizacją (leczenie ikatybantem w przypadku 2 pacjentów i standardowe leczenie w przypadku pacjenta). Pacjenci ci zostali wykluczeni z analiz na protokole, pozostawiając 27 pacjentów w populacji z protokołem. Żadni pacjenci nie przerwali badania z powodu zdarzeń niepożądanych; jednak 4 pacjentów zostało utraconych w celu obserwacji (ryc. S2 w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu. Wyjściową charakterystykę populacji na podstawie protokołu przedstawiono w tabeli 1. Dane na temat wszystkich 30 pacjentów według leczenia, które otrzymali, podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci byli biały. Pięciu pacjentów w każdej grupie miało poprzedni epizod obrzęku naczynioruchowego wywołanego inhibitorem ACE. Pacjenci w grupie standardowej terapii byli starsi niż pacjenci z grupy ikatybant; w przeciwnym razie obie grupy traktowania były podobne.
Punkty końcowe skuteczności
Wszyscy pacjenci w populacji z protokołem mieli całkowite ustąpienie obrzęku; jednak trzej pacjenci w grupie leczonej standardowo wymagali leczenia ratunkowego (ikatybant i prednizolon) i zostali sklasyfikowani jako poddani niepowodzeniu leczenia
[patrz też: śmierdzące gazy przyczyny, grzybica potnicowa, gimper wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: gimper wikipedia grzybica potnicowa śmierdzące gazy przyczyny