Randomizowany test Icatibant w indukowanej ACE inwazji obrzękowej AD 7

Fotograficzne przykłady obrzęku naczynioruchowego w punkcie wyjściowym i po 12 godzinach po leczeniu u pacjentów przypisanych do każdego schematu przedstawiono na rysunku S3 w Dodatku uzupełniającym. Bezpieczeństwo i Skutki uboczne
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Siedmiu pacjentów z grupy ikatybantu i dwóch z grupy leczonej standardowo miało ból w podawaniu leczenia, jak podali badacze (Tabela 3). Ponadto u pięciu pacjentów wystąpiło sześć zgłoszonych przez pacjenta działań niepożądanych. W grupie otrzymującej ikatybant, jedynym zgłoszonym przez pacjenta zdarzeniem niepożądanym był ból w miejscu wstrzyknięcia. W grupie leczonej standardowo obserwowano łagodne zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u jednego pacjenta, zwiększenie stężenia glukozy we krwi u jednego pacjenta, zmęczenie u jednego pacjenta oraz chorobę podobną do grypy u jednego pacjenta. Chorobie podobnej do grypy towarzyszyło ciężkie działanie niepożądane (duszność). Pacjent otrzymał leczenie ratunkowe z użyciem ikatybantu i prednizolonu i przeszedł tracheotomię, z całkowitym wyzdrowieniem po 20 dniach. Wszystkie zdarzenia niepożądane ustąpiły i żadna nie doprowadziła do przerwania badania.
Badane przez respondenta reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały częściej w grupie otrzymującej ikatybant niż w grupie leczonej standardowo (Tabela 3). Wyniki były podobne, gdy pacjenci ocenili reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia (Tabela Według oceny badacza wszystkie reakcje w miejscu wstrzyknięcia ustąpiły całkowicie w ciągu 4 godzin po leczeniu. Dwaj pacjenci z grupy ikatybantu nadal zgłaszali reakcje w miejscu wstrzyknięcia po 4 godzinach.
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym przez inhibitor ACE całkowite ustąpienie obrzęku wystąpiło znacznie szybciej po leczeniu 30 mg podskórnego ikatybantu niż po standardowym leczeniu glikokortykosteroidami i lekami przeciwhistaminowymi. Odkrycie to jest zgodne z obserwacjami we wcześniejszych opisach przypadku [13,13-16]. Wcześniej informowaliśmy, że średni czas do całkowitego ustąpienia objawów wynosił 4,4 godziny wśród 8 pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym inhibitorem ACE, którzy otrzymywali ikatybant w porównaniu z 33 godzinami w grupie historycznej 47 pacjentów otrzymujących standardową terapię.10 W obecnym badaniu mediana czasu do całkowitego ustąpienia obrzęku była o 70% krótsza w przypadku stosowania ikatybantu niż w przypadku leczenia standardowego (8,0 godzin w porównaniu z 27,1 godziny, p = 0,002). W badaniach klinicznych fazy 3 nad ikatybantem u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym mediana czasu do prawie całkowitego ustąpienia objawów była podobna (8,5 do 10 godzin) .11
Zaobserwowaliśmy również znacznie szybszy czas do wystąpienia złagodzenia objawów za pomocą ikatybantu niż w przypadku leczenia standardowego (p = 0,03).
[hasła pokrewne: przychodnia kadłubka szczecin, blednik, sennik szczury biegające ]

Powiązane tematy z artykułem: blednik przychodnia kadłubka szczecin sennik szczury biegające