Stopniowe wycofywanie płatności za usługę czesc 4

Logicznym miejscem na początek jest zmiana sposobu wynagradzania lekarzy za zapewnienie opieki tym wysokokwotowym pacjentom. Kolejnym logicznym miejscem rozpoczęcia reformy płatności są procedury wewnątrzszpitalne i ich kontynuacja. Zabiegi na wiele schorzeń, takich jak atak serca i wymiana stawów, nadają się na stałe płatności.

Zalecenie 9: Należy wprowadzić środki w celu zagwarantowania dostępu do opieki o wysokiej jakości, oceny adekwatności wskaźników korekty ryzyka oraz promowania silnego zaangażowania lekarzy w sprawy pacjentów.
Każdemu potencjalnemu systemowi płatności powinny towarzyszyć odpowiednie zabezpieczenia dla pacjentów i uznanie centralności opieki nad pacjentem. Środki jakościowe są konieczne, aby zapewnić, że opiekę opartą na dowodach nie odmawia się jako mechanizmu oszczędności. Wiele dowodów pokazuje, że zapobieganie, koordynacja opieki i rozważna praktyka medyczna nie tylko zaoszczędzą pieniądze, ale także doprowadzą do lepszych wyników. Korekta ryzyka jest ważna dla każdego rodzaju stałej płatności, aby zniechęcić lekarzy i innych dostawców do wybierania najzdrowszych pacjentów i unikania najokrutniejszych.

Zalecenie 10: Należy wyeliminować wyrównanie stawek w ramach Medicare (SGR).
SGR nie sprawdził się w praktyce i nie ma perspektyw na kiedykolwiek działa. Praktyka ustalania celów wydatków na rok i ignorowanie konsekwencji przekroczenia ich w przyszłym roku nie ma sensu. Ponadto ustalenie limitu wydatków bez uwzględnienia podstawowych kwestii dotyczących wielkości i ceny usług oraz wyników zdrowotnych jest krótkoterminową odpowiedzią na problem wymagający długoterminowego rozwiązania. A ponieważ SGR opiera się na łącznej płatności za usługi lekarzy przez Medicare, nie ma zachęt dla poszczególnych lekarzy, aby starali się ograniczyć koszty, a ci, którzy to robią, są w rzeczywistości karani.

Zalecenie 11: Środki mające na celu obniżenie kosztów w celu wyeliminowania SGR powinny pochodzić nie tylko ze zmniejszonej opłaty lekarza, ale również z programu Medicare jako całości. Medicare powinien również szukać oszczędności wynikających z ograniczenia niewłaściwego korzystania z usług Medicare.
Komisja uważa, że 138 miliardów dolarów, które szacunki Biura Budżetowego Kongresu będą potrzebne, aby zrównoważyć eliminację SGR, można znaleźć całkowicie poprzez ograniczenie nadmiernego wykorzystywania usług medycznych w ramach Medicare. Uważamy, że uchwalenie zaleceń zawartych w tym raporcie może znacznie przyczynić się do odzyskania tych dolarów.

Zalecenie 12: Komitet ds. Aktualizacji Wartości Relatywnej (RUC) powinien nadal wprowadzać zmiany, tak aby stały się bardziej reprezentatywne dla całego zawodu medycznego i aby jego decyzje były bardziej przejrzyste. Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) ma ustawowy obowiązek zapewnienia, że wartości względne, które przyjmuje, są dokładne. Dlatego powinien opracować dodatkowe otwarte, oparte na dowodach i eksperckie procesy wykraczające poza zalecenia RUC w celu walidacji danych i metod stosowanych do ustalenia i aktualizacji wartości względnych.
RUC zarządzany przez American Medical Association i składający się z członków wskazanych przez krajowe stowarzyszenia specjalistów medycznych, wydaje zalecenia dla CMS dotyczące aktualizacji względnej skali wartości, na podstawie której opłata za usługę lekarza jest oparta również na Medicare. jako prywatni płatnicy
[więcej w: śmierdzące gazy przyczyny, porfiria zdjęcia, przeciwciala tarczyca ]

Powiązane tematy z artykułem: porfiria zdjęcia przeciwciala tarczyca śmierdzące gazy przyczyny