Stopniowe wycofywanie płatności za usługę

W marcu 2012 r. Towarzystwo Ogólnej Medycyny Wewnętrznej powołało Krajową Komisję ds. Reformy Płatności dla lekarzy, aby zalecić formy płatności, które maksymalizują dobre wyniki kliniczne, zwiększą zadowolenie i niezależność pacjentów i lekarzy oraz zapewnią opłacalną opiekę. Powołanie komisji było spowodowane stwierdzeniem, że poziom wydatków na opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych jest niezrównoważony, że zwrot z inwestycji jest słaby, a sposób, w jaki płacą lekarze, powoduje wysokie wydatki medyczne. Komisja rozpoczęła badanie od czynników wpływających na wysoki poziom wydatków w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że poleganie na technologii i drogiej opiece, wyższe opłaty za usługi medyczne wykonywane w obiektach szpitalnych niż w placówkach ambulatoryjnych oraz wysoki odsetek lekarzy specjalistów w porównaniu z lekarzami ogólnymi są ważnymi czynnikami kosztotwórczymi. Ale zwrot kosztów za usługę stał się najważniejszą przyczyną wysokich wydatków na opiekę zdrowotną.
Następnie Komisja przedstawiła 12 zaleceń dotyczących zmiany obecnych metod płatności lekarzy. Agresywne podejścia, które są zalecane poniżej, stanowią plan dla ograniczenia kosztów, poprawy opieki nad pacjentem i zmniejszenia wydatków na niepotrzebną opiekę. (Raport komisji jest dostępny na stronie http://physicianpaymentcommission.org/report/ oraz w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.)
Projekt nowego systemu płatności dla lekarzy

Zalecenie 1: Z biegiem czasu, płatnicy powinni w znacznym stopniu wyeliminować samodzielną opłatę za usługi za praktyki medyczne, ze względu na nieodłączne nieefektywności i problematyczne zachęty finansowe.
Mechanizm opłat za korzystanie z usług lekarzy płacących jest głównym czynnikiem zwiększającym koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych1. Zawiera zachęty do zwiększania ilości i kosztów usług (niezależnie od tego, czy jest to odpowiednie, czy nie), zachęca do powielania, zniechęca do koordynacji opieki, i promuje nieskuteczność w świadczeniu usług medycznych.

Zalecenie 2: Przejście do podejścia opartego na jakości i wartości powinno rozpocząć się od testowania nowych modeli opieki przez okres 5 lat i włączenia ich do coraz większej liczby praktyk, z myślą o szerokim zastosowaniu do końca dekady.
Rozwiązaniem o długim zasięgu jest system, który zapewnia właściwą i wysokiej jakości opiekę, kładzie nacisk na zapobieganie chorobom i zarządzanie przewlekłymi stanami, a nie na leczenie chorób, a także docenia badania i diagnozę, a także procedury medyczne. Oznacza to przejście z systemu płatności opartego na modelu opłaty za usługę na model oparty na wartości za pośrednictwem mechanizmów takich jak płatność pakietowa, kapitalizacja i większy podział ryzyka finansowego. Ale przejście od obecnego modelu opieki do tego, który opiera się na wartościach, nie może zostać osiągnięte z dnia na dzień. Będzie to wymagało okresu przejściowego, a prawdopodobnym punktem końcowym będzie system mieszany z pewną płatnością opartą na modelu opłat za usługę i innych płatnościach opartych na kapitalizacji lub wynagrodzeniu.

Zalecenie 3: Ponieważ model opłaty za usługę pozostanie ważny w przyszłości, nawet gdy kraj przejdzie na modele o stałej płatności, konieczne będzie kontynuowanie ponownej kalibracji opłat za usługi
[hasła pokrewne: grzybica potnicowa, prevenar 13 ulotka, parkinson dziedziczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: grzybica potnicowa parkinson dziedziczenie prevenar 13 ulotka