Systemowe podejście do utrzymywania wydatków na opiekę zdrowotną czesc 4

Przejrzystość cen pozwoliłaby konsumentom planować z wyprzedzeniem i wybierać tańszych dostawców, co może skłonić dostawców o wysokich kosztach do obniżenia cen. Chociaż przejrzystość cen mogłaby ułatwić zmowę, ryzyko to można by rozwiązać poprzez agresywne egzekwowanie przepisów antymonopolowych. Co więcej, zarówno prywatne, jak i publiczne modele mogą osiągnąć znaczącą przejrzystość cenową, nie prowadząc do zmowy.22 Aetna zapewnia cenę wynegocjowaną z określonym dostawcą dla członków za pośrednictwem strony internetowej. Podobnie New Hampshire ma ogólnodostępną stronę internetową, która podaje średnią cenę płaconą przez ubezpieczyciela konkretnemu dostawcy na podstawie danych o roszczeniach.
Ważne jest, aby wszyscy prywatni ubezpieczyciele i państwa podawały informacje o cenach, które odzwierciedlają wynegocjowane rabaty u określonych dostawców. Informacje powinny zawierać jedną cenę, która łączy w sobie wszystkie koszty związane z usługą, zindywidualizowane szacunki kosztów bieżących w punkcie opieki oraz informacje na temat jakości opieki i liczby pacjentów, aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje w sprawie podstawa wartości.
W umowach między ubezpieczycielami i dostawcami wielu dostawców zabrania ubezpieczycielom publikowania informacji cenowych dla swoich członków.22 Te tzw. Klauzule gag i inne klauzule antykonkurencyjne muszą być zabronione. Na koniec zalecamy, aby komisarze i giełdy państwowe gromadzili, audytowali i podawali do publicznej wiadomości dane na temat cen i roszczeń.
Lepsze korzystanie z niefizycznych dostawców
Ustawy ograniczające zakres praktyk ograniczające stan uniemożliwiają praktykującym niefizyczne wykonywanie ćwiczeń w pełnym zakresie. Na przykład, 34 państwa nie pozwalają praktykującym pielęgniarkom zaawansowanej praktyki ćwiczyć bez nadzoru lekarza.23 Większe wykorzystanie tych dostawców zwiększyłoby podaż siły roboczej, co zwiększyłoby konkurencję, a przez to obniżyło ceny.
Zalecamy rządowi federalnemu wypłacanie premii państwom spełniającym standardy praktyki określone przez Institute of Medicine. Płatności Medicare i Medicaid do niefizycznych dostawców powinny pozwalać im na praktykę w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo stanowe.
Rozwiń zakaz Medicare na samodzielnych poleceniach lekarza
Wiele badań wskazuje, że kiedy lekarze sami kierują pacjentów do zakładów, w których mają interes finansowy, szczególnie w zakresie obrazowania i patologii, podnoszą koszty i mogą negatywnie wpływać na jakość opieki.24,25 Zgodnie z tzw. Prawem Starka lekarzom nie wolno kierować pacjentów z Medicare i Medicaid do placówek, w których mają interes finansowy. Jednak wyjątek umożliwia lekarzom świadczenie wewnętrznych usług pomocniczych , takich jak obrazowanie diagnostyczne, w ich własnych biurach.
Uważamy, że prawo Stark powinno zostać rozszerzone, aby zabezpieczyć samodzielne skierowanie lekarza do usług opłacanych przez prywatnych ubezpieczycieli. Ponadto luki w obrazowaniu w gabinecie, w laboratoriach patologicznych i radioterapii powinny zostać zamknięte. Lekarze, którzy korzystają z alternatywnych metod płatności za usługi, powinni zostać zwolnieni, ponieważ metody te zmniejszają zachęty do zwiększania ilości.
Wykorzystaj Federalny Program Pracowniczy do Napędowej Reformy
Federalny program świadczeń zdrowotnych dla pracowników (FEHBP) zapewnia prywatne ubezpieczenie zdrowotne 8 milionom pracowników federalnych i ich rodzinom
[podobne: gimper wikipedia, przeciwciala tarczyca, parkinson dziedziczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: gimper wikipedia parkinson dziedziczenie przeciwciala tarczyca