RZETELNOSC I TRAFNOSC

RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ. Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości testów obiektywnych jest to, że znacznie bardziej nadają się do ujęć statystycznych niż wypracowania czy inne formy zadań pisemnych. Na przykład, jest stosunkowo łatwiej obliczyć stopień rzetelności testu obiektywnego to znaczy zmierzyć jego stałość i jego zmienność, w jakim stopniu przy wielokrotnym zastosowaniu dałby nam ten sam wynik. Przykładem nierzetelnego testu byłby test wyboru spośród dwóch możliwości, obejmujący dziesięć zadań. Teoretyczna punktacja przypadkowa takiego testu, tj. punktacja osiągnięta przez zwykle zgadywanie wyniosłaby 5, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, 1 do 2, że każde z pojedynczych zadań zostanie „odgadnięte” prawidłowo. Oznacza to, że tylko w rozpiętości 5 punktów, od 6 do 10 może się przejawić jakaś znajomość materiału nauczania podlegająca testowaniu. Co więcej, doświadczenie wykaże, że niektóre punkty w zak resie od 6 do 10 mogły być również uzyskane dzięki przypadkowi lub zgadnięciu. Gdyby taki test otrzymała ta sama grupa do wykonania przy dwóch różnych okazjach, ujawniłyby się prawdopodobnie dość znaczne różnice między obiema punktacjami: osoby, które uzyskały wysoką punktację przy pierwszym zastosowaniu. testu, zdobyłyby niewielką ilość punktów przy następnej próbie, i odwrotnie, ponieważ tylko kilka punktów różnicy dzieli punktację „wysoką” od „niskiej”. Ponieważ test wyboru spośród dwóch alternatyw musi z samej swej natury służyć jedynie do pomiaru wąskich aspektów doświadczeń wychowawczych, może się zdarzyć, że dobrzy uczniowie osiągną niski wynik, natomiast słabi uczniowie – wynik wysoki. [patrz też: medycyna sportowa, odzież medyczna, Dietetyk Poznań ]

Subiektywnosc przejawia sie równiez w decyzjach dotyczacych zakresów sytuacji uczenia sie

Subiektywność przejawia się również w decyzjach dotyczących zakresów sytuacji uczenia się, które powinny być objęte testem, występuje w doborze wyrazów i wyrażeń użytych przy formułowaniu jakiegokolwiek testu. Również decyzja określająca, jaką wagę przypisuje się testowi, jest subiektywna, podobnie zresztą jak i interpretacja jego wyników. William A. Brownell sporządził kiedyś listę czynników subiektywnych i czynników obiektywnych, które występują przy posługiwaniu się tzw. obiektywnymi testami. Spośród jedenastu czynników znalazł tylko jeden jedyny, który można było naprawdę określić terminem obiektywny: ,,A więc po pierwsze, ktoś postanawia zastosować test. Ta decyzja nie jest oparta na czysto obiektywnych względach. Po drugie, decyduje, czy test ma być opracowany, czy też zakupiony. Po trzecie, należy powziąć decyzję dotyczącą rodzaju testu: czy ma być typu tradycyjnego, czy nowego typu, czy też połączeniem obu tych ty pów – a więc i tu sąd własny. Po czwarte, ustala się zakres testu li znów jest to sąd osobisty. Po piąte dobiera się zadania, które mają być włączone w test – niewiele w tym działania obiektywnego. Po szóste wybiera się formę, jaką się chce zastosować: test „wyboru spośród dwóch możliwości”, „wybór wielokrotny” czy jakąś inną – znów mało w tym obiektywności. [hasła pokrewne: medycyna choroby, Dietetyk Poznań, transport medyczny ]