RZETELNOSC I TRAFNOSC

RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ. Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości testów obiektywnych jest to, że znacznie bardziej nadają się do ujęć statystycznych niż wypracowania czy inne formy zadań pisemnych. Na przykład, jest stosunkowo łatwiej obliczyć stopień rzetelności testu obiektywnego to znaczy zmierzyć jego stałość i jego zmienność, w jakim stopniu przy wielokrotnym zastosowaniu dałby nam ten sam wynik. Przykładem nierzetelnego testu byłby test wyboru spośród dwóch możliwości, obejmujący dziesięć zadań. Teoretyczna punktacja przypadkowa takiego testu, tj. punktacja osiągnięta przez zwykle zgadywanie wyniosłaby 5, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, 1 do 2, że każde z pojedynczych zadań zostanie „odgadnięte” prawidłowo. Oznacza to, że tylko w rozpiętości 5 punktów, od 6 do 10 może się przejawić jakaś znajomość materiału nauczania podlegająca testowaniu. Co więcej, doświadczenie wykaże, że niektóre punkty w zak resie od 6 do 10 mogły być również uzyskane dzięki przypadkowi lub zgadnięciu. Gdyby taki test otrzymała ta sama grupa do wykonania przy dwóch różnych okazjach, ujawniłyby się prawdopodobnie dość znaczne różnice między obiema punktacjami: osoby, które uzyskały wysoką punktację przy pierwszym zastosowaniu. testu, zdobyłyby niewielką ilość punktów przy następnej próbie, i odwrotnie, ponieważ tylko kilka punktów różnicy dzieli punktację „wysoką” od „niskiej”. Ponieważ test wyboru spośród dwóch alternatyw musi z samej swej natury służyć jedynie do pomiaru wąskich aspektów doświadczeń wychowawczych, może się zdarzyć, że dobrzy uczniowie osiągną niski wynik, natomiast słabi uczniowie – wynik wysoki. [patrz też: medycyna sportowa, odzież medyczna, Dietetyk Poznań ]

Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, ze niektóre z niepelnych zdan spotkaly sie z inna interpretacja niz ta, której oczekiwal

Kiedy jednak odczytuje wykonane przez uczniów testy, stwierdza zazwyczaj, że niektóre z niepełnych zdań spotkały się z inną interpretacją niż ta, której oczekiwał. Czy ma zaliczyć uczniom rozwiązanie jako poprawne w świetle ich interpretacji? A co zrobić w wypadku ucznia, którego odpowiedź jest częściowo trafna? A może miał na myśli właściwą odpowiedź, ale wyraził ją źle, albo też napisał częściowo odpowiedź zamiast całej. Test polegający na doborze parami jest próbą pomiaru zdolności przypominania przez ucznia związków między parami danych. Test ten stosuje się często w kursie historii jako sposób mierzenia zdolności kojarzenia nazwisk z wydarzeniami. Jedna z odmian tego testu, również stosowana w kursach historii, wymaga od uczniów uszeregowania wydarzeń w porządku chronologicznym. W jeszcze innej odmianie poleca się uczniom połączyć oznaczone numerami części diagramu lub mapy z odpowiednimi terminami, wydarzeniami, miastami i innymi nazwami zamieszczonymi na liście. Liczba wariantów testu obiektywnego zależna jest od pomysłowości twórcy testu. Ważnym jednak faktem, o którym należy pamiętać, jest to, że kiedy I mówimy o „obiektywności” testu, mamy przede wszystkim na myśli jego punktację to jest stopień prawdopodobieństwa, że testowani uczniowie o tych samych kwalifikacjach uzyskają ten sam wynik. Decyzja co do tego, jaką odpowiedź w teście, polegającym na wyborze właściwej odpowiedzi, uznać za „właściwą” – może być i często bywa decyzją subiektywną, zależną od osobistych uprzedzeń obmyślającego test. [przypisy: przetargi medyczne, Gabinet kosmetyczny kraków, medycyna sportowa ]