Wysoki w porównaniu do niskiego docelowego ciśnienia krwi u pacjentów z wstrząsem septycznym AD 4

Każde użycie wyżej wymienionych leków po wejściu do badania zostało zarejestrowane. Terapię zastępującą nerki rozpoczęto, jeśli wystąpiło co najmniej jedno z następujących kryteriów: bezmocz, hiperkaliemia ze zmianami elektrokardiograficznymi, czysta kwasica metaboliczna o pH poniżej 7,2 lub poziom azotu mocznikowego we krwi większy niż 84 mg na decylitr (30 mmol na litr) lub poziom kreatyniny powyżej 5,65 mg na decylitr (499 .mol na litr). Podawanie leków uspokajających i przeciwbólowych lub leków zwiotczających mięśnie zostało pozostawione w gestii lekarza; dawki oceniano ponownie co najmniej raz dziennie, aby uzyskać wartości w zakresie od -3 do 0 w Skali mieszania i sedacji Richmonda (która mieści się w zakresie od -5 do 4, z niższymi wynikami wskazującymi głębszą sedację, 0 wskazującymi spokojnego i wrażliwego pacjenta i wyższymi punktami wskazującymi zwiększenie mieszania); wszystkie dawki środków uspokajających i przeciwbólowych rejestrowano codziennie.
Po włączeniu pacjenci zostali przydzieleni do leczenia wazopresyjnego, które zostało dostosowane w celu utrzymania średniego ciśnienia tętniczego od 80 do 85 mm Hg (grupa o wysokiej docelowej wartości) lub od 65 do 70 mm Hg (grupa o niskiej wartości docelowej). Docelowe średnie ciśnienie tętnicze utrzymywano przez maksymalnie 5 dni lub do momentu odsunięcia pacjenta od wsparcia wazopresyjnego; po tym, docelowa presja została ustalona przez lekarza prowadzącego. W przypadku pacjentów, u których nie osiągnięto wyznaczonego ciśnienia docelowego pomimo podawania zwiększających się dawek wazopresorów, przypisania grup nie zostały zmodyfikowane, a analiza danych została przeprowadzona na zasadzie zamiaru leczenia. (Strategia odsadzania przez wazopresję jest opisana w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.)
W grupie o dużym nasileniu zalecono zmniejszenie dawek wazopresorowych w celu utrzymania średniego ciśnienia tętniczego w przedziale od 65 do 70 mm Hg, jeśli wystąpił którykolwiek z wcześniej określonych poważnych zdarzeń niepożądanych, które potencjalnie były związane ze zwiększoną szybkością infuzji wazopresora. Zdarzenia te były następujące: istotne klinicznie krwawienie (tj. Wymagania dotyczące przetoczeń co najmniej 2 jednostek upakowanych krwinek czerwonych), zawał mięśnia sercowego (zdefiniowany jako typowe zmiany elektrokardiograficzne, z jednoczesnym wzrostem stężenia troponiny i segmentową echokardiograficzną hipokinezą lub akinezją, z zawał, jeśli to możliwe, za pomocą angiografii wieńcowej), arytmię komorową, słabo tolerowaną arytmię nadkomorową, niedokrwienie krezki i niedokrwienie kończyny dystalnej. Analizę danych dotyczących poważnych zdarzeń niepożądanych przeprowadzono dla wszystkich pacjentów z intencją leczenia.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w 28 dni po włączeniu. Drugorzędnymi rezultatami były 90-dniowa śmiertelność, dni żywe i wolne od dysfunkcji narządów do 28 dnia oraz długość pobytu na oddziale intensywnej terapii (ICU) i szpitalu
[podobne: blednik, przeciwciala tarczyca, 1982paulinka instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: 1982paulinka instagram blednik przeciwciala tarczyca