Badania jako część reakcji kryzysowej zdrowia publicznego cd

W odpowiedzi rząd Japonii przeprowadził masowe, długoterminowe badanie mieszkańców w dwóch prefekturach najbardziej dotkniętych zjawiskiem promieniowania4. Ocena obejmie również monitorowanie tarczycy u dzieci. Elementy zintegrowanego podejścia do badań
Tabela 1. Tabela 1. Kluczowe elementy reakcji badawczej w kontekście sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego. Podobnie jak gotowość jest ciągłą, ciągłą działalnością, tak samo jest wysiłkiem, aby zaplanować efektywne prowadzenie badań przed, po, a zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Chociaż oceny zagrożeń i ryzyka oraz systematyczna analiza luk napotkanych po katastrofach prawdopodobnie zidentyfikują pytania badawcze, które można potraktować jako element działań związanych z gotowością, jest również prawdopodobne, że katastrofy ujawnią istotne braki w wiedzy, których nie można było przewidzieć i które miałyby priorytetowe znaczenie. do nauki. W związku z tym identyfikacja rozpoznawalnych luk w trakcie natychmiastowej reakcji na katastrofę – i uznanie potrzeby dokonania tego bez zakłócania krytycznej pracy ratowania życia – jest pilnie potrzebnym procesem. Proces ten powinien generować pytania badawcze do badań o wysokim priorytecie poprzez ankiety, kolekcje próbek i badania kliniczne, które mogą i powinny być integralnymi komponentami natychmiastowej reakcji i długoterminowych działań następczych. Zintegrowane podejście do badań w kontekście sytuacji kryzysowych zmobilizuje zasoby i umożliwi ich wdrożenie w celu zapewnienia solidnej odpowiedzi naukowej (tabela 1).
Czas pomiędzy poważnymi katastrofami jest idealny dla myślenia deliberacyjnego, które pozwala na dobre planowanie, na przygotowanie podstaw przyszłych działań, a ostatecznie na dobre wyniki badań naukowych. Zintegrowane podejście wymaga wykorzystania czasu pomiędzy katastrofami do zgromadzenia naukowców z doświadczeniem w projektowaniu badań i obszarach o znanym znaczeniu (np. Klęskach żywiołowych, czynnikach bioterrorycznych i promieniowaniu) oraz zaangażowaniu ich w tworzenie wzorcowych protokołów, które odnoszą się do szerokiej gamy pytania badawcze w katastrofach. Zintegrowane podejście byłoby ułatwione dzięki wyznaczeniu koordynatora lub dowódcy incydentu do badań naukowych, który byłby odpowiedzialny za koordynację procesu badań w obliczu sytuacji nadzwyczajnych. Obejmowałoby to również pozyskanie istniejących sieci badawczych do zorganizowanego przebiegu badań (np. Do pobierania próbek i danych) i badań klinicznych (np. Środków zaradczych), określanie źródeł i mechanizmów szybkiego finansowania badań oraz ustanowienie centralnego przeglądu instytucjonalnego zarząd, który może zapewnić terminowe przeglądy wieloagentowych badań z udziałem ludzkich uczestników i chronić dobrostan tych uczestników.
To także najlepszy moment, aby zaangażować zarówno ekspertów, jak i opinię publiczną w trzech kluczowych działaniach. Jednym z nich jest zidentyfikowanie szczególnych potrzeb różnych konkretnych społeczności i sformułowanie strategii prowadzenia badań odpowiadających ich potrzebom. Badania społecznościowe oparte na uczestnictwie5 mogą być odpowiednim modelem do rozważenia. Drugim jest wyjaśnienie i zajęcie się kwestiami etycznymi, które pojawiają się podczas sytuacji nadzwyczajnych związanych ze zdrowiem publicznym. Trzeci to zarządzanie ryzykiem dla zaufania publicznego, od którego ostatecznie zależą wszystkie ludzkie badania – ryzyko, że naukowcy będą postrzegani jako wykorzystujący ludzi lub społeczności, które znajdują się w najbardziej narażonym stanie w czasie katastrofy.
W kierunku zintegrowanego podejścia
Niektóre elementy zintegrowanego podejścia do badań nad sytuacjami zagrożenia zdrowia publicznego są obecnie gromadzone i wdrażane
[hasła pokrewne: arthron complex opinie, przychodnia kadłubka szczecin, ciastko z kremem krzyżówka ]

Powiązane tematy z artykułem: arthron complex opinie ciastko z kremem krzyżówka przychodnia kadłubka szczecin