Porównanie Hirudina z heparyną w zapobieganiu restenozie po angioplastyki wieńcowej ad 5

Podstawowe pomiary angiograficzne i przyrosty średnicy światła uzyskane przez angioplastykę były podobne w trzech grupach (Tabela 3). Zmiany w minimalnej średnicy światła od natychmiast po angioplastyce do obserwacji były również podobne (ryc. 2). Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Powikłania krwawienia. Częstość występowania powikłań krwotocznych przedstawiono w Tabeli 4. Nie zaobserwowano różnic w zakresie dużych lub małych krwawień wśród grup. Były trzy wypadki mózgowo-naczyniowe. Jeden pacjent otrzymujący hirudynę dożylną i podskórną został ponownie przyjęty do szpitala z porażeniem połowiczym 14 godzin po ostatnim wstrzyknięciu podskórnym; pomimo chirurgicznej ewakuacji krwiaka śródmózgowego powodującego stan, pacjent zmarł sześć dni po rozpoczęciu badania. Zaobserwowano dwa śródmózgowe zdarzenia zakrzepowe. Jeden pacjent (przyjmujący dożylnie i podskórnie hirudynę), u którego wystąpiły objawy niedoboru neurologicznego jeden dzień po wypisaniu ze szpitala i który miał liczne zawały mózgu w obliczonej tomografii komputerowej, zmarł pięć dni po rozpoczęciu leczenia. Inny pacjent (w grupie heparyny) miał masywną zatorowość płucną. Paradoksalna embolizacja przez otwór owalny spowodowała rozległy, rozszerzający się zawał mózgu i doprowadziła do śmierci pacjenta osiem dni po rozpoczęciu badania.
Efekty przeciwzakrzepowe
Rysunek 3. Rysunek 3. Poziomy fragmentu protrombiny F1 + 2 i czasy aktywowanej częściowej tromboplastyny w trzech grupach badawczych w różnych czasach przed i po angioplastyce. A oznacza grupę otrzymującą heparynę, B grupę otrzymującą dożylnie hirudynę, a C grupę otrzymującą dożylnie i podskórnie hirudynę. Stałe pole wewnątrz każdego pola wskazuje wartość średnią, a lewy i prawy margines pola oznaczają górne granice odpowiednio pierwszego i trzeciego kwartylu.
W lewym panelu kropkowana linia pionowa wskazuje górną granicę normalnego poziomu fragmentu protrombiny F1 + 2 (1,4 nmola na litr). Heparyna miała tendencję do kontrolowania wytwarzania trombiny lepiej niż hirudyna zarówno bezpośrednio po angioplastyce, jak i sześć godzin po rozpoczęciu wlewu.
W panelu po prawej stronie czas aktywowanej częściowej tromboplastyny mierzono do maksimum 150 sekund. W ciągu pierwszych 24 godzin ta wartość była ponad dwukrotnie wyższa od wartości linii podstawowej w grupach leczonych hirudyną, podczas gdy w grupie leczonej heparyną prawie powróciła do poziomu linii podstawowej.
Poziomy fragmentu protrombiny F1 + 2 pokazano na Figurze 3. Mediana poziomów osiągnęła najwyższą wartość w obu grupach hirudyny na końcu procedury (od 1,1 nmola na litr w czasie badania przesiewowego do 1,4 nmola na litr w grupie otrzymującej dożylnie hirudynę, i od 1,0 do 1,3 nmola na litr w grupie otrzymującej hirudynę dożylną i podskórną), podczas gdy w grupie heparyny poziomy były nieznacznie zmniejszone (do 0,9 nmola na litr) w porównaniu z tymi w czasie badania przesiewowego (1,0 nmol na litr) . Poziomy fragmentu protrombiny F1 + 2 zmierzone po 24, 96 i 98 godzinach powróciły do wartości linii podstawowej we wszystkich trzech grupach.
Pomiary czasu aktywowanej częściowej tromboplastyny (ryc. 3) były wyższe u pacjentów otrzymujących heparynę niż u osób otrzymujących hirudynę, co zanikło po 24 godzinach
[hasła pokrewne: kulki gejszy przeciwwskazania, prevenar 13 ulotka, pietrzycka specjalista stomatologii ]

Powiązane tematy z artykułem: kulki gejszy przeciwwskazania pietrzycka specjalista stomatologii prevenar 13 ulotka