Ryzyko sercowo-naczyniowe i zdarzenia w 17 krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie AD 4

Liczbę ofiar śmiertelnych obliczano dla zawału mięśnia sercowego, udaru i niewydolności serca po dostosowaniu na czas obserwacji, wieku i płci. Model proporcjonalnych hazardów Coxa został wykorzystany do przetestowania trendów w częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych w krajach o wysokim dochodzie, o średnim i niskim dochodzie oraz między lokalizacjami miejskimi a wiejskimi. Biorąc pod uwagę wielość porównań, wartości P należy interpretować ostrożnie, chyba że są one bardzo małe (np. P <0,001). Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka populacji badanych w krajach o wysokim, średnim i niskim dochodzie. Zidentyfikowaliśmy 388 796 osób z 108 927 gospodarstw domowych w 628 społecznościach (348 miejskich i 280 wiejskich) w 17 krajach na pięciu kontynentach. Rekrutacja rozpoczęła się w Indiach w 2003 roku; Jednak większość osób była rekrutowana w latach 2005-2009. Do badania zakwalifikowało się 200 905 potencjalnych uczestników, których znaleźliśmy (51,7%), a uczestniczyło 156 424 osób uprawnionych (77,9%). Charakterystyka osób kwalifikujących się i włączonych do badania była na ogół podobna, z wyjątkiem nieco wyższego odsetka kobiet i osób z nadciśnieniem i cukrzycą w drugiej grupie (tabela S5 w dodatku uzupełniającym). Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę włączonych uczestników.
Czynnik ryzyka
Rysunek 1. Rycina 1. Obciążenie czynnika ryzyka w krajach o wysokim, średnim i niskim dochodzie, mierzone za pomocą wskaźnika ryzyka INTERHEART. Wynik ryzyka INTERHEART to zatwierdzony wynik do kwantyfikacji obciążenia czynnikami ryzyka bez użycia laboratorium testowanie. Wyniki wahają się od 0 do 48, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe obciążenie czynnikiem ryzyka. Wynik ryzyka jest przedstawiony zgodnie ze statusem dochodów 17 krajów uwzględnionych w badaniu i według tego, czy społeczności w tych krajach były miejskie czy wiejskie.
Średni wskaźnik ryzyka INTERHEART był najwyższy w krajach o wysokim dochodzie (12,89, przedział ufności 95% [CI], 12,79 do 12,98), średni w krajach o średnim dochodzie (10,47, 95% CI, 10,43 do 10,50), a najniższy w niskich – kraje, z których pochodzą (8,28, 95% CI, 8,23 do 8,34) (P <0,001) (rysunek 1). Wskaźnik ryzyka INTERHEART był wyższy na obszarach wiejskich niż na obszarach miejskich w krajach o wysokim dochodzie (13,43 wobec 12,67, P <0,001), ale niższy na obszarach wiejskich niż na obszarach miejskich w krajach o średnich dochodach (10,11 vs. 10,81, P < 0,001) oraz w krajach o niskim dochodzie (7,57 vs. 9,09, P <0,001). Całkowity poziom cholesterolu (Tabela 1) był najwyższy w krajach o wysokim dochodzie, średnio w krajach o średnich dochodach, a najniższy w krajach o niskich dochodach, ale informacje na temat poziomu cholesterolu były dostępne tylko dla około 75% uczestników.
Leki i rewaskularyzacja
Wśród uczestników bez choroby sercowo-naczyniowej na początku leczenia stosowanie leków przeciwpłytkowych było najwyższe w krajach o wysokim dochodzie, średnio w krajach o średnim dochodzie i najniższych w krajach o niskim dochodzie (odpowiednio 8,1%, 2,8% i 0,5%); podobny wzór zaobserwowano w przypadku stosowania beta-blokerów (odpowiednio 4,5%, 3,0% i 1,8%), blokerów układu renina-angiotensyna (odpowiednio 10,5%, 4,8% i 0,8%) oraz statyn ( Odpowiednio 10,3%, 1,6% i 0,3%)
[hasła pokrewne: ciastko z kremem krzyżówka, śmierdzące gazy przyczyny, diab12 ]

Powiązane tematy z artykułem: ciastko z kremem krzyżówka diab12 śmierdzące gazy przyczyny